Avaa pääsisältö

Yleiset toimitusehdot

Toimitusehdot

1. Soveltamisala
Nämä ehdot koskevat kaikkia Plandent Oy:n ("Plandent") omasta varastosta tai Plandentin myötävaikutuksella tavarantoimittajalta tai valmistajalta tapahtuvia toimituksia, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, sekä soveltuvin osin myös Plandentin huolto- yms. palveluita.

Nämä toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi syyskuusta 2005 lähtien, nämä ehdot korvaavat Plandent Oy:n aiemmin voimassa olleet ehdot. Plandent voi muuttaa ehtoja ilmoittamalla muutoksesta tai omaksumalla uudet ehdot yleiseen käyttöön.

2. Tarjous
Kirjallinen tarjous on voimassa 30 päivää sen päiväyksestä, ellei tarjousasiakirjassa muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta ajasta sovita. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat Plandentin omaisuutta, eikä tarjouksen saajalla ole oikeutta käyttää niitä Plandentin vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

3. Tilaus
Kirjalliseen tarjoukseen perustuvassa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt tarjouksen. Muussa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tilannut hyödykkeen ja Plandent on vahvistanut tai muuten hyväksynyt tilauksen.

Mikäli sopimusasiakirjat ovat sisällöltään ristiriitaisia tai jos jokin ehto on mainittu vain osassa sopimusasiakirjoja, on niiden soveltamisjärjestys seuraava: 1) sopimus tai Plandentin tilausvahvistus, 2) ostajan tilaus, 3) tarjous liitteineen ja 4) nämä yleiset toimitusehdot.

4. Myötävaikuttamisvelvollisuus
Plandentin ja ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin kuin heiltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta toinen sopijapuoli voi täyttää sopimuksen.

5. Toimitusaika
Jollei erityisestä toimitusajasta ole toisin sovittu, Plandent on velvollinen toimittamaan tavaran tavanomaisen toimitusajan mukaisesti.

6. Tavaran luovuttaminen, vaaranvastuu
Tavara katsotaan kaikissa kaupoissa luovutetuksi, kun ostaja, hänen edustajansa taikka ostajan rahdinkuljettaja on ottanut sen hallintaansa. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu.

Jos tavaran on kuljettanut itsenäinen rahdinkuljettaja ja tavarassa on sellainen virhe, että se on saattanut syntyä kuljetuksen aikana, on ostajan ilmoitettava virheestä tavarankuljettajalle välittömästi luovutuksen tapahduttua ja Plandentille viimeistään 6 päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

7. Tiedot tavarasta
Plandent vastaa tavaran ominaisuuksista tai käytöstä itse antamistaan tiedoista. Plandent ei vastaa tavaran valmistajan tai maahantuojan antamien tietojen paikkansapitävyydestä, ellei Plandent ole niitä ostajalle välittänyt ja ellei tällaisessa tapauksessa voida osoittaa Plandentin olleen tietoinen tietojen virheellisyydestä.

8. Kauppahinta ja sen maksaminen
Hinnastoissa tai muuten määräajoin jaettavissa julkaisuissa esiintyvät hinnat ovat niiden julkaisuhetken hintoja. Kauppahinta on tavaran luovutushetkellä Plandentin tavaraan yleisesti soveltama hinta, ellei tarjouksella tai muulla sitovalla tavalla ole ilmoitettu siitä poikkeavaa hintaa. Hinnat sisältävät tuottajavastuun mukaisen SER-kierrätysmaksun. Hintoihin lisätään kulloinkin sovellettava arvonlisävero.

9. Hintamuutokset sopimuksen jälkeen
Plandent varaa oikeuden tarjouksessa tai muuten ilmoitettujen hintojen muutoksiin, valuuttakurssien, verojen, tullien tms. maksujen ja tavarantoimittajien hintojen muuttumisen varalta, vaikka sitä ei ole erikseen tarjouksessa mainittu tai muuten ilmoitettu.

10. Maksuehdot
Maksuaika on 14 päivää, joka alkaa laskun päiväyksestä, ellei Plandent ostajan maksuviivästysten tms. syiden perusteella ole toisin määrännyt. Laskun päiväys ei ole aiempi kuin lähetys- tai luovutuspäivä, ellei toisin ole sovittu. Ostaja ei ole oikeutettu vähentämään laskussa mainittua käteis- tai muuta alennusta yleisesti muuten noudatettavista hinnoista, jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen tai ostajalla on suorittamatta aikaisemmin erääntyneitä tavara-, palvelu- tai korkolaskuja.

Plandentin vaatiessa on ostaja velvollinen maksamaan korkolain mukaisen tai Plandentin kulloinkin muuten yleisesti soveltaman viivästyskoron sekä perinnästä aiheutuvat kustannukset. Plandent voi muuttaa yleisesti soveltamaansa viivästyskorkoa yleisen korkotason muutoksen perusteella ilmoittamalla siitä ostajalle laskussa tai muutoin.
Jos ostaja ei ole vastaanottanut tilaamaansa tavaraa, jonka Plandent on asianmukaisesti toimittanut, on ostaja kuitenkin velvollinen maksamaan kauppahinnan mahdollisine viivästysseuraamuksineen.

Plandentilla on oikeus siirtää toimitusten toimitusaikoja, muuttaa ostajaan aiemmin sovellettua maksuehtoa tai kieltäytyä toimituksista kokonaan, jos ostajalla on maksamatta erääntyneitä palvelu-, tavara- tai korkolaskuja.
Plandentin vaatiessa ostaja on velvollinen asettamaan hyväksyttävän vakuuden kauppahinnan tai sen osan suorittamisesta.

11. Pakkaus
Tavara toimitetaan valmistajan tai maahantuojan pakkauksissa lisättynä kuljetuspakkauksella. Jos ostaja tai joku hänen puolestaan noutaa tavaran, se luovutetaan ostajalle niissä pakkauksissa, joissa se on Plandentilla varastoituna.

12. Kuljetus
Plandentin suorittaessa kuljetuksen on ostaja velvollinen maksamaan Plandentin rahdinkuljettajalle Plandentin soveltaman tavanomaisen taksan mukaisen tai erikseen sovitun kuljetuskustannuksen lisättynä arvonlisäverolla. Koneet ja laitteet toimitetaan ehdoin EXW (Incoterms 2000), missä tapauksessa Plandentilla on oikeus järjestää rahdinkuljetus ostajan puolesta ja veloittaa ostajalta tästä aiheutuneet kustannukset.

13. Vakuutus
Plandent vakuuttaa tavarat kuljetusvahingon varalta ja on oikeutettu perimään ostajalta vakuuttamisesta aiheutuneet kustannukset, paitsi milloin ostaja itse huolehtii tavaran kuljetuksesta.

14. Takuu
Tavaralla on sen valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukainen mahdollinen takuu. Plandentin takuusta on sovittava erikseen.

15. Tavaran virhe
Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja ilmoittamaan mahdollisesta virheestä Plandentille toimitusasiakirjassa mainitussa ajassa tai jos aikaa ei ole mainittu, kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta tai, milloin virhe ilmeni tavaraa käytettäessä, virheen ilmenemisestä.

Virhetapauksissa Plandentilla on valta valita, korjataanko tavara Plandentin lukuun, toimitetaanko uusi tavara, hyvitetäänkö virheellisen tavaran hinta ostajalle tai toimitetaanko se valmistajalle tai maahantuojalle takuuvastuun toteutumiseksi.

Plandent ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat tavaran käytöstä, varastoinnista tai asennuksesta Plandentin tai valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti taikka ilman Plandentin lupaa tai myötävaikutusta tehdyistä muutoksista tai huollosta taikka tavaran normaalista kulumisesta tai huononemisesta.

16. Palautukset
Palautetut tuotteet hyvitetään vain Plandentin kanssa tehdystä sopimuksesta edellyttäen, että tuotteet palautetaan 14 päivän kuluessa niiden lähettämisestä Plandentilta, alkuperäispakkauksissa ja sellaisenaan myyntikelpoisina. Erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita ei hyvitetä. Virheettömän toimituksen palautuksesta hyvitetään tuotteen kauppahinta. Palautus tapahtuu palauttajan kustannuksella. Palautuksesta veloitetaan kulloinkin voimassa olevan suuruinen palautusmaksu.

Kaikkiin palautuksiin on liitettävä palautuslomake-rahtikirja, josta ilmenee asiakkaan Plandent-asiakasnumero, nimi- ja osoitetiedot sekä päivämäärä.

17. Viivästys
Plandent on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos tavaran toimitus on vaarassa viivästyä oleellisesti. Jos ostaja tällöin hyväksyy uuden toimitusajan tai viivästys tavaran laatuun tai muihin sopimuksen ehtoihin nähden on vähäinen tai jos se osaksikaan johtuu ostajasta, ei ostajalla ole oikeutta vaatia kaupan purkua, saada vahingon korvausta tai kauppahinnan alennusta.

18. Sopimuksen purku
Ostajalla on oikeus kaupan purkuun Plandentista johtuvan olennaisen viivästyksen tai tavaran virheen vuoksi, ellei Plandent ole kohtuullisessa ajassa ostajan huomautuksesta tai ostajan kanssa sovitun lisäajan kuluessa korjannut virhettä tai toimittanut virheetöntä tavaraa. Jos ostaja on osaksikaan vaikuttanut viivästykseen tai laiminlyönyt tavaran tarkistamisvelvollisuuden tai reklamaation tekemisen oikeassa ajassa, ei hänellä ole oikeutta vaatia kaupan purkua.

Plandentilla on oikeus kaupan purkuun, jos kauppahinnan maksaminen viivästyy oleellisesti määräajasta tai jos ostaja ei ilmoituksensa mukaan tule suorittamaan kauppahintaa saamansa lisämaksuajan kuluessa taikka jos on aihetta päätellä, että ostaja laiminlyö maksusuorituksen purkamiseen oikeuttavalla olennaisella tavalla. Plandentilla on oikeus purkuun myös, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tilaamaansa tavaraa tai myötävaikuta kauppaan sillä tavoin kuin häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Plandent pidättää oikeuden kaupan purkuun vaikka ostaja olisi saanut tavaran hallintaansa. Purkutapauksessa Plandentilla on oikeus saada ostajalta vahingonkorvausta kärsimästään vahingosta ja purusta aiheutuneista ylimääräisistä kustannuksista.

19. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus
Plandent ei vastaa mistään ostajan tai kolmannen kärsimistä välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Tähän sopimukseen perustuva Plandentin korvausvastuu sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista on mahdolliset viivästys- ja muut sakot mukaan lukien yhteensä enintään sen tuotteen kauppahinta, jonka toimituksessa sopimusrikkomus tapahtui.

20. Ylivoimainen este
Plandent ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa taikka jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi kohtuuttomia uhrauksia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun. Lakko, sulku, boikotti tai muu työtaistelutoimenpide sekä alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

21. Omistusoikeus
Omistusoikeus tavaraan säilyy Plandentilla, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu, ellei tavaran laadusta muuta johdu.